Polityka prywatności firmy ROMTEX i ROMYEX-II

W firmach ROMTEX i ROMTEX-II z siedzibą w Poznaniu dbamy o Państwa prywatność. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych stanowiące naszą Politykę Prywatności.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
PPHU ROMTEX
ul. Lubowska 64a, PL 60-454 Poznań
NIP: 7810061362
REGON: 630189981

PH ROMTEX-II
ul. Lubowska 64a, PL 60-454 Poznań
NIP: 7811009346
REGON: 630340863

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@romtex.pl lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt. 1 powyżej a także telefonicznie pod numerem telefonu +48 602312502.

3. Naszym zobowiązaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO i zapewniamy Państwa o zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem. Procesy przetwarzania danych osobowych, jakie mają miejsce w naszym przedsiębiorstwie są rzetelnie prowadzone wyłącznie przez naszych pracowników, którzy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez administratora danych osobowych. Gwarantujemy realizację wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, a w razie potrzeby współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

4. Rozpatrujemy wszystkie Państwa zgłoszenia dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. W przypadku chęci zadania nam pytania dotyczącego przetwarzania danych osobowych, złożenia wniosku lub skargi na nasze czynności przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o nadesłanie Państwa zgłoszenia pisemnie lub elektronicznie. Dane niezbędne do skontaktowania się z nami znajdują się w pkt. 2 powyżej. Prosimy w zgłoszeniu o wskazanie swoich danych, których zgłoszenie dotyczy oraz sytuacji będącej powodem kontaktu z Państwa strony. Mogą Państwu również podać podstawę zapytania i żądany przez Państwa sposób załatwienia sprawy. Odpowiedzi na Państwa zapytania udzielamy niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki.

5. Przy zbieraniu Państwa danych osobowych kierujemy się zasadą minimalizmu i gromadzimy tylko niezbędne dane pozwalające na udzielenie Państwu odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące naszej oferty, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży – na obsługę Państwa zamówienia zgodnie z jego treścią. W konsekwencji przetwarzany następujące dane osobowe:

 • a) Państwa imię i nazwisko (ewentualnie firmę Państwa przedsiębiorstwa, gdyż te zawierają Państwa imię i nazwisko) – abyśmy mogli zrealizować Państwa zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość nawiązania z Państwem kontaktu,
 • b) adres zamieszkania/siedziby– jest nam potrzebny do realizacji zamówień wysyłkowych,
 • c) numer telefonu – wykorzystujemy numer telefonu do nawiązania kontaktu w sprawach związanych z realizacją Państwa zamówienia,
 • d) adres e-mail – korespondencja maila jest przez preferowaną metodą obsługi Państwa zamówienia i załatwiamy tym kanałem komunikacji większość spraw związanych z realizacją zamówienia, przykładowo wysyłamy tą drogą potwierdzenia zamówienia, faktury itp.
 • e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – jest nam niezbędny do wystawienia faktury VAT osobom, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP.


6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże Państwa odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub brakiem możliwości zrealizowania Państwa zamówienia.

7. Nasze cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

 • a) udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do nas za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo, co stanowi czynność zmierzającą do zawarcia z Państwem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w naszej ofercie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • b) zawarcie, wykonanie i kontynuacja umów sprzedaży towarów przez nas oferowanych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • c) wykonanie ciążących na nas jako administratorze danych osobowych obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • d) ewentualne ustalenie, dochodzenie przez nas lub obrona przed Państwa roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • e) marketing bezpośredni towarów znajdujących się w naszej ofercie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • f) tworzenie zestawień, analiz i statystyk (na nasze potrzeby wewnętrzne związane z doborem towarów do Państwa potrzeb, optymalizacji produktów jak i polityki sprzedaży oraz reklamacji), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • g) weryfikacja Państwa wiarygodności płatniczej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • h) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w naszym showroomie zlokalizowanym w naszej siedzibie pod adresem, o którym mowa w pkt 1 powyżej, za pomocą monitoringu wizyjnego rejestrującego Państwa wizerunek, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).8. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako administratora danych osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły. Państwa dane osobowe są zatem przetwarzane przez czas zależny od:

 • a) tego, kiedy przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Państwa danych,
 • b) tego, kiedy ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi Państwa roszczeniami związanymi z umową zawartą przez nas z Państwem,
 • c) tego, kiedy wpłynie Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.9. Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe pochodzące od osób, których dane dotyczą i to wyłącznie te osoby są źródłem danych.


10. Nie udostępniamy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim, chyba że wyrażą na to Państwo wyraźną zgodę. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

11. Powierzamy Państwa dane osobowe do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako administratora danych osobowych. Podstawę powierzenia Państwa danych stanowi pisemna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, jaką zawieramy z podmiotami przetwarzającymi. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi towarami. Powierzamy Państwa dane następującym podmiotom:

 • a) naszemu personelowi odpowiedzialnemu za czynności handlowe,
 • b) firmom kurierskim/transportowym realizującym dostawy Państwa zamówień wysyłkowych,
 • c) firmom zapewniającym nam wsparcie IT,
 • d) podmiotom prowadzącym obsługę księgowo-rachunkową w związku z potrzebą dokonywania czynności księgowych dotyczących realizowanych dla Państwa zamówień,
 • e) kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną w przypadku potrzeby sięgnięcia po usługi prawne wynikłe z realizacji Państwa zamówień ewentualnie dochodzenia lub obrony przed Państwa roszczeniami,


12. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

13. Wszystkim Państwu, których dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

14. Każdy przypadek naruszenia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest przez nas dokumentowany. Jeśli jest to konieczne, to o naruszeniu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych informujemy osoby, których dane dotyczą oraz PUODO.

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zawsze mogą Państwo żądać od nas dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, sprostować swoje dane, żądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania czy przeniesienia. Mogą też Państwo wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania danych lub złożyć skargę do organu nadzorczego.