KLAUZULA INFORMACYJNA RODOW związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PPHU ROMTEX z siedzibą przy ul. Lubowska 64a, PL 60-454 Poznań, NIP 7810061362, REGON 630189981 oraz firmy PH ROMTEX- II z siedzibą przy ul. Lubowska 64a, PL 60-454 Poznań, NIP 7811009346, REGON 630340863

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@romtex.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • marketingu bezpośredniego na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora związane z doborem towarów i usług do Państwa potrzeb, optymalizacji produktów jak i polityki sprzedaży oraz reklamacji), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się w showroomie Administratora zlokalizowanym w siedzibie Administratora pod adresem, o którym mowa w pkt 1 powyżej, za pomocą monitoringu wizyjnego rejestrującego Państwa wizerunek, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą:

 • Personel Administratora odpowiedzialny za czynności handlowe,
 • firmy kurierskie/transportowe realizujące dostawy Państwa zamówień wysyłkowych,
 • firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora,
 • podmioty prowadzące obsługę księgowo-rachunkową Administratora w związku z potrzebą dokonywania czynności księgowych dotyczących realizowanych dla Państwa zamówień,
 • producenci tkanin/dzianin

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz Państwo się z nami kontaktowali w sprawie jej zawarcia. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Państwa podstawowe dane przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną Państwo wyrażoną w celu marketingu bezpośredniego zgodę na przetwarzanie danych lub zostanie przez Administratora ustalone, że Państwa dane się zdezaktualizowały.

6. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności RODO).

9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).